НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20201015 Обява 15.10.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

  1. Поземлен имот с идентификатор 36590.506.318 с площ от 1004 квадратни метра /хиляда и четири кв.м./, с адрес на поземления имот: село Каспичан, ул .“Генерал Скобелев“ №6, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каспичан, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план: 318, квартал 101, парцел ХІІІ-318, както и построените в имота:
  2. СГРАДА с идентификатор 36590.506.318.1 със застроена площ от 7 кв.м. /седем кв.м./ брой етажи: 1/един/, с предназначение: селскостопанска сграда;
  3. СГРАДА с идентификатор 36590.506.318.2 със застроена площ от 73 кв.м. /седемдесет и три кв.м./ брой етажи: 1/един/, с предназначение: ЖИЛИЩНА СРАДА, еднофамилна;
  4. СГРАДА с идентификатор 36590.506.318.3 със застроена площ от 33 кв.м. /тридесет и три кв.м./ брой етажи: 1/един/, с предназначение:  ЖИЛИЩНА СРАДА, еднофамилна,

 

v  по заявление с вх.№ОС-61/30.09.2020 г. от  ИВАН ВЕЛИЧКОВ от село КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА