НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200727 Обява 27.07.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

 

   Дворно място с площ от 940.00 квадратни метра /словом: деветстотин и четиридесет/, за което е отреден Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-618 от квартал 90 по плана за регулация на град Плиска,  одобрен със Заповед № 25-344/1988 година, заедно с построените в него сгради: жилищна сграда, лятна кухня и навес, с административен адрес: град Плиска,  ул. “Гео Милев“№10,

 

 

по заявление с вх.№ОС-41/21.07.2020 г. от   НИКОЛА АНТОНОВ от град Варна.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА