НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200618 Обява 18.06.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

v  Дворно място с площ от 1091.00 /словом: хиляда деветдесет и един квадратни метра/, представляващо поземлен имот №446, включен в Урегулиран поземлен имот V-446 от квартал 35 и построените в него: жилищна сграда и второстепенна постройка по плана на село Могила, одобрен със Заповед № РД-25-301/1986 година,

 

по заявление с вх.№ОС-55/17.07.2019 година от  ВАЛЕНТИН  БОРИСОВ  от град Варна.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА