НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200514 Обява 14.05.2020 - 4

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

  • СГАДА с идентификатор 36587.502.784.1, със застроена площ от 207.00 кв.м. /двеста и седем квадратни метра/, с административен  адрес: община Каспичан, град Каспичан, ул.“Любен Каравелов“ №19, с предназначение: сграда за търговия, на 1 /един/ етаж, построена в общински поземлен имот с идентификатор 36587.502.784, с площ от 274.00 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каспичан, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК,

 

  • по заявление с вх.№ОС-28/08.05.2020 година от ЕТ“Иван Христов-МИР-4“ със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Каспичан, град Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №59, с ЕИК 937014379, представляван от Иван Иванов.   

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА