НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200514 Обява 14.05.2020 - 3

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните поземлени имоти:

·         Дворно място с площ от 775.00 квадратни метра /словом: седемстотин седемдесет и пет/, за което е отреден Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-522 от квартал 46 по плана за регулация на град Плиска,  одобрен със Заповед № 25-344/1988 година, заедно с построените в него сгради: жилищна сграда и лятна кухня, с административен адрес: град Плиска,  ул.“Юрий Гагарин“№11 и

·         Дворно място с площ от 860.00 квадратни метра /словом: осемстотин и шестдесет/, за което е отреден Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ-522 от квартал 46 по плана за регулация на град Плиска,  одобрен със Заповед № 25-344/1988 година, заедно с построените в него сгради: гараж и навес с оградни стени, с административен адрес: град Плиска,  ул.“Юрий Гагарин“№11,

 

 

 

 

по заявление вх.№ОС-25/21.04.2020 г. от ТОДОРКА ВАСИЛЕВА село Върбяне.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА