НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200514 Обява 14.05.2020 - 2

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните поземлени имоти:

  1. поземлен имот с идентификатор 36590.87.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каспичан, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК, с площ от 5173 кв.метра /пет хиляди сто седемдесет и три квадратни метра/, с адрес на поземления имот: местност „Канара баши“, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9/девета/,

номер по предходен план: 087004

  1. поземлен имот с идентификатор 36590.87.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каспичан, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК, с площ от 6871 кв.метра /шест хиляди осемстотин седемдесет и един квадратни метра/, с адрес на поземления имот: местност „Канара баши“, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9/девета/,

номер по предходен план: 087002

 

 

 

 

по заявление вх.№ОС-27/04.05.2020 г. от ГАЛИН НИШКОВ от с.Шумен.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА