НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200508 Конкурс околна среда

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ

КОНКУРС  ЗА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ОКОЛНА СРЕДА“

 В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАСПИЧАН

 

    На основание Заповед № РД – 25 – 283/ от 08.05.2020г. на Кмета на община Каспичан се обяви и проведе конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ОКОЛНА СРЕДА“.  Със Заповед № РД – 25 – 306 / 19.05.2020г. се определи  комисия, която проведе последващите етапите от конкурса  на 26.05.2020г.

 

    От  явилите се двама кандидати за решаване на тест, до интервю беше допуснат един. С оглед резултатите получени от интервюто, за спечелил конкурса е обявен кандидата - Марина Атанасова.


Списък

  на допуснатите и недопуснатите  кандидати за длъжността

Младши експерт „Околна среда“

в  Общинска администрация Каспичан

  

І. Допуснати кандидати:

Марина  Атанасова

Гюлджан  Османова

 ІІ. Недопуснати кандидати:

 Петя  Христова

 ІІI. Конкурс – конкурса /решаване на тест и интервю/ ще се проведе на 26.05.2020 г. от 09.30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Каспичан

  

Председател на комисията, определена със Заповед № РД -25-306/19.05.2020г:

 

Христина Йорданова - секретар на Община Каспичан


ЗАПОВЕД

№ РД- 25- 283 

гр. Каспичан, 08.05.2020г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 90, ал.1 и ал.2 и чл. 91 от КТ

 

ОБЯВЯВАМ:

 

1.      Конкурс за длъжността – МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ОКОЛНА СРЕДА“ в Общинска администрация Каспичан

2.      Кратко описание на длъжността:

Осъществява изпълнението на държавните задачи и общинската политика в областта на екологията, като осъществява постоянна превантивна дейност и контрол по опазване на околната среда, констатира нарушенията и налага предвидените в нормативните актове наказания. Участва в комисии според изискванията на ЗООС, ЗУО, ЗВ, ЗБР и подзаконовите нормативни актове. Координира дейността на Общинска администрация в областта на екологията с РИОСВ, БДЧР, РЗИ,БАБХ,РДВР, както и с НПО и природозащитни организации и движения, научната общност, частните и държавни фирми и с специалисти в областта на екологията. Контролира екологичното състояние на общината.

3.      Размер на минималната основна заплата: от 610.00 лв.

4.      Минимални изисквания за длъжността:

 • Висше образование със степен бакалавър или магистър – специалност:

„ Екология“ и/или „Опазване на околната среда“

 • Компютърни умения – работа с продукти на MS Office (Word, Excel), Internet и др.
 • Професионален опит – не се изисква

5.      Специфични изисквания:

 • аналитична компетентност
 • ориентираност към резултати
 • комуникативна компетентност
 • работа в екип
 • фокус към клиента/вътрешен/външен/
 • професионална компетентност.

6.      Начин на провеждане на конкурса:

 • Допускане по документи
 • Решаване на тест
 • Интервю

7.      Необходими документи, място и срок за подаването им:

7.1  Документи:

·         Заявление за участие в конкурс

·         Автобиография

·         Документи за придобито образование специалност и квалификация, които се изискват за заемане на длъжността /заверени копия/

·         Други документи удостоверяващи професионална квалификация

·         Декларация на лицето, че не е осъждано и срещу него не се води  досъдебно производство

7.2  Място на подаване на документи

·         Общинска администрация Каспичан ул. „Мадарски конник“ № 91, ет. 1 – Център,  или на електронeн адрес на Община Каспичан: obshtina@kaspichan.org,

7.3  Срок за подаване на документи до 16.30 ч . на 22.05.2020г.

7.4  Тест и интервю

·         От 9.30 часа на 26.05.2020г. в заседателната зала на Общинска администрация Каспичан.

8.      Общодостъпно място където ще се обявят списъците и други съобщения във връзка с конкурса

·         Табло за обяви в Центъра за административно обслужване

·         Интернет страницата на Община Каспичан

 

 

   

     МИЛЕНА НЕДЕВА

     КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА