НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200508 Разрешително за водовземане

СЪОБЩЕНИЕ

 

Документ - оригинал

На основание чл. 62а. ал. 1 от Закона та водите.
директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район" ОБЯВЯВА :
инициатива на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД гр. София,
за водовземане от язовир „Шумен"

 

1. Цел на заявеното използване на водите:

2. Воден обект и код на водното тяло - предмет
на използването:
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление па риска от наводнения, имащи отношение към
разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите но чл. 135. ал. 1. т. 1а. 2 и 13.
Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Язовир „Шумен" BG2KA578R1103
Заявление входящ № РР-5017 / 09.03.2020 голина or „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД гр. София; Заявеното ползване на язовир „Шумен" попада в обхвата на повърхностно водно тяло „Река Поройна от извор до вливане в р. Камчия" е код BG2KA578R1I03, определено в много лошо екологично състоянис и добро химично състояние. За него са поставени следните цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние; Запазване на добро химично съст ояние.
В ПУРБ 2016-2021г„ е цел постигане и запазване на умерено екологичното състояние и запазване на добро химично състоянис, са предвидени конкретни мерки, в т.ч. - „Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници". В разрешителното ще бъде поставено условие: „Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.20()7г. за опазване на водите от замърсяване е нитрати от земеделски източници, както н правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на изискванията иа същата наредба." Съгласно ПУРН заявеното водовземане попада в обхвата на определен район със значителен потенциален риск от наводнения е наименование: „Камчия - Шумен" с код ВС2 APSFR КА 04. Районът сс залива при трите моделирани сценарии с периоди на повторяемост 20, 100 и 1000 години. Съгласно извършената в ПУРН ннтернретацнн на риска, на базата ла получената потенциална щета, районът е определен във висока стенен на риск.
Варна 9000, ул. „Ал. Дякович" №33 тел; + 359 52/631 447, факс:+359 52/63.1 448, www.bsbd.org. e-mail:bdvarna@bsbd.ora

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:
В МоМ на ПУРИ е заложена мярка, касаеща предвиденото водовзсманс: „Поддържане и подобряване състоянието на съществуващи язовири" с описание: Поддържане и подобряване състоянието на яз. „Шумен".

  • 1. Язовир „Шумен" с общ завирен обем от 6,4 млн.м3 водни маси, от които 5,520 млн.м3 са налични към 20.04.2020 г.;
  • 2. Стоманен тръбопровод 0 1400 с дължина 62 м и Q макс. = 5,85 м3/сск;
  • 3. Водовземна стоманобетонова шахта с дължина 3,80 м и ширина 3,00 м, с монтирани два броя спирателни кранове 0 800;
  • 4. Гнергогаситсл и открит канал свързващ шахтата с магистрален напоителен канал М-1;
  • 5. Открит напоителен канал М-1, за гравитачно напояване на 13 000 дка поливни площи, част от НС „Впница", в землищата на гр. Шумен, с. Мараш, е. Дибич, с. Радко Димитрисво, с. Салманово, общ. Шумен и е. Кюлевча, общ. Касннчан, обл. Шумен.

4. Място на използване на водите, населено място и ЕКАТТЕ

5. Проектни параметри на използването:
Язовир „Шумен", в землището на гр. Шумен, община Шумен, обл. Шумен
Годишен лимит от 1 000 000 м3, необходим за напояване на 13 000 дка земеделски земи.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
Отчитане на използваните количества вода, ежегодно заплащане на ползваната вода и стриктно изпълнение на условията в разрешителното.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Ьасейнова дирекция „Черноморски район", гр. Варна, ул. „Ал. Дякович" .V» 33
Срок - 14 дни от датата на обявяването.

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА