НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20200505 Свикване на общо събрание МИГ

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Нови пазар – Каспичан“ на свое заседание на 29.04.2020 год. на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава взе решение за свикване на Общо събрание на 14.05.2020 г. от 16.30 часа в гр. Нови пазар, в многофункционалната зала на Народно читалище „Христо Ботев-1872“, при следния дневен ред:

1.  Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2019 год.

2.  Годишен отчет  на УС за дейността на сдружението през 2019 год., включващ годишен доклад за работата по проект „Изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие“ през 2019 год. по подмерки 19.2 и 19.4.

3.  Годишен доклад на Контролния съвет за 2019 год.

4.  Приемане на промени в устава на Сдружението.

5.  Избор на Управителен съвет на Сдружението

6.  Избор на Председател на Сдружението

7.  Избор на Контролен съвет на Сдружението

8.  Избор на Председател на Контролния съвет

9.  Разни

 

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете в офиса на Сдружението, съгласно разпоредбите на чл.30, ал.4 от Устава.

 

Съгласно чл. 32 от Устава на Сдружението общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото иОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА