НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 20.03.2020 - 1

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

·         392/1448 ид.части /словом:триста деветдесет и две от хиляда четиристотин четиридесет и осем идеални  части/ от Поземлен имот с идентификатор 36587.505.56 по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на АГКК, с административен адрес на поземления имот: гр.Каспичан, п.к.9930, /кв.Калугерица/ ул.“Средна гора“№10, целия с площ от 1448 кв.метра /словом: хиляда четиристотин четиридесет и осем кв.м./, с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/,

при съседи: 36587.505.297, 36587.505.299, 36587.505.55, 36587.505.58, 36587.505.293,

ДО 01.06.1996 година

 

 

по заявление вх.№ОС-23/19.03.2020 г. от ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ  с постоянен адрес в гр. Каспичан,

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА