НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 04.02.2020 - 5

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

v 5/6 ид.части от дворно място с площ от 1005.00 кв.м. /хиляда и пет кв.м./, за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-349 от квартал 61 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година и построената в него сграда: навес,

v  5/6 ид.части от дворно място с площ от 855.00 кв.м. /осемстотин петдесет и пет кв.м./, за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-349 от квартал 61 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година и построената в него: жилищна сграда,

 

по заявление вх. №ОС-3/03.01.2020 г. от  ЯНКА ИВАНОВА РУСКОВА с постоянен адрес: област Шумен, град Шумен, ул.“Одрин“ №14, вх.3,ет.5,ап.50.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА