НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20191230 Заповед директор ОА

ЗАПОВЕД

№ РД - 25 - 741 /30.12.2019г.

гр. Каспичан

           

На основание с чл.44, ал.1, т.1 и т.3, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.81а и чл.10а от Закона за държавния служител,

 

I.ОБЯВЯВАМ набиране на документи за заемане, по реда на чл.81а от ЗДСл, на 1 (една) щатна бройка за длъжността “Директор на дирекция ОА” към община Каспичан.

Описание на длъжността:

1. Да ръководи, включително планира, организира, контролира и координира, дейностите в дирекция „Обща администрация”.

2. Отговаря за възлагането и контрол по изпълнението на задачите в дирекцията пред кмета на общината.

3. Отговаря за спазването на финансовата дисциплина и правилното оформяне на финансовите документи.

4. Отговаря и следи за утвърдената численост  на персонала, средните брутни работни заплати на общинска администрация и структурите й;

5. Съгласува сключените договори, трудови договори и допълнителни споразумения по КТ и актове за назначаване и освобождаване на държавните служители по Закона за държавния служител.

6. Отчита постигането на целите и дейността на дирекцията пред кмета на общината.

7. Организира и контролира разработването на  проекто-бюджета и отчета на Общината.

8. Организира и контролира изпълнението на бюджета.

 

II.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.Кандидатите следва:

- да са български граждани, граждани на друга държава -  членка на Европейския съюз, на друга държава- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на конфедерация Швейцария;

-да са навършили пълнолетие;

-да не са поставени под запрещение;

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- да не са лишени по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

- да отговарят на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

2.Определям минимална образователна степен за заемане на длъжността – „магистър”.

3.Специалност: икономически науки.

4.Професионален опит – 4 (четири) години, съответно ранг III младши.

5.Размер на основаната заплата –  от 680 лв. до  съответния праг за длъжността.

 

III. Определям следните допълнителни изисквания за длъжността:

- кандидатите да са назначени по служебно правоотношение в държавната администрация и по отношение на тях да е изтекъл едногодишният срок на изпитване определен по реда на чл. 12 от ЗДСл;

- кандидатите да имат познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;

- кандидатите следва да познават действащата нормативна уредба .

 

IV. Кандидатите следва да представят необходимите документи, както следва:

-          Писмено заявление до кмета на общината за участие в подбора (свободен текст, с посочен телефон, е-mail и пощенски адрес за кореспонденция;

-          Декларация за липса на обстоятелствата по чл.7,ал. 2 от ЗДСл;

-          Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

-          Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност;

-          Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова или служебна книжка;

-          Автобиография;

-          Други документи, свързани със заемане на длъжността по преценка на кандидата.

 

V. Във връзка с чл. 68, ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители при наличие на повече от един кандидат, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността „Директор на дирекция ОА“ при Община Каспичан, подборът ще се извърши по следните критерии:

1.      Събеседване за преценка на професионалните и делови качества на кандидатите;

2.      Притежаван професионален опит;

3.      Оценка от последно оценяване;

 

VI. Определям място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят от кандидатите лично в Община Каспичан, на адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91, стая 201, в 10 дневен срок от публикуване на обявлението в Информационния портал за работа в държавната администрация - https://jobs.government.bg/, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 и от 13:00 до 17:00 ч.

 

VІІ., С входящ номер и дата ще се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

 

VIІI. Списъците и всички съобщения да се обявяват на информационното табло на община Каспичан и на интернет страницата на общината.

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН     

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА