НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 18.11.2019 - 2

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

 

  • поземлен имот с идентификатор 36587.502.400, с площ от 4652.00 кв.м. /четири хиляди шестстотин петдесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, с административен адрес: град Каспичан, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каспичан, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК,

 

  • по заявление с вх.№ ОС-79/26.09.2019 година от РУМЯНА ИВАНОВА ГАНЕВА  с постоянен адрес: община Шумен, град Шумен, бул.“Мадара“ №28,вх.4,ап.10.

 

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА