НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > АЧС 16.08.2018 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за

условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

За какво се предоставя подпомагането: за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, отглеждани за лични нужди

Допустими са собственици:

·         отглеждащи до 5 прасета за угояване разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба;

·         включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място,  представен в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.

Размер на подпомагането: 300 лв. на ферма „тип лично стопанство“ в санитарните зони.

Условия за предоставяне на помощта:

1.    Заявление по образец– с което стопанинът декларира, че:

·         е извършил доброволно клане,

·         е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и; на закупени консумативи за извършване на дезинфекция (изброяват се)

·         няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му;

2.    Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник с име/наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи.

Ред за предоставяне на помощта: Заявлението се подава в кметството на населеното място.

Условия за изплащане  на помощта: Изплащането на еднократната помощ се извършва от ОДБХ в областта, в която се намира съответното населено място, след представяне на следните документи от кмет/кметски наместник:

1.    Списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място,  представен в ОЕК и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на помощта по образец

община

Населено място

Име на собственика

Регистрационен номер на обекта

Заклани прасета за угояване (до 5 бр.)

 

 

 

 

 


2.   
Заявления на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол (1 броя).

Средствата ще се използват за закупуване на дезинфектанти и консумативи за извършване на дезинфекция  след извършено доброволно клане.

Санитарните зони включват обектите тип „заден двор“ в 20 км зона около индустриалните ферми, както и тези, намиращи се в населени места, представляват висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и определени с решение на ОЕК.

Заявление по образец

Констативен протокол

Срок за подаване на заявленията - 21.08.2019 г.

телефон за контакт: 0884446626

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА