НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > 20190723 Прием на заявления здравно социални услуги

 

О Б Я В А

за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект №BG05M9OP001-2.040-0048-C01 "Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец"

  Община Каспичан обявява прием на заявления по проект BG05M9OP001-2.040-0048-C01 "Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец" по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на ОПРЧР 2014-2020 г., изпълняван от Община Каспичан в партньорство с Община Венец.

І. За ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, които ще се предоставят по домовете на потребителите от квалифициран персонал, могат да кандидатстват:

·                     Възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;

·                     Хора с увреждания и техните семейства.

Кандидатите подават следните документи:

1.                 Заявление (по образец);

2.                 Документ за самоличност (за справка);

3.                 Документ за самоличност на законния представител – настойник/попечител (за справка);

4.                 Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

5.                 Медицински протокол на ЛКК (копие);

6.                 Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

7.                 Удостоверение за настойничество/ попечителство (копие);

8.                 Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

Важно!!! Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти.

II. За предоставяне на мобилна здравно-социална услуга „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” ще бъдат назначени:

 

1.Домашни помощници – на непълно работно време /6бр. на 2 часа и 3бр. на 4 часа/

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Да не са осъждани;
2. Образователна степен – не се изисква;
3. Професионален опит – не се изисква, но се счита за предимство;
4. Допълнителни квалификации – не се изискват, но се считат за предимство.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Извършва услуги, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания” - до 2 часа на ден на потребител /ежедневно или периодично по график/;

2.  Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката.

 

2. Медицински специалисти – на непълно работно време /4 часа/

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено медицинско образование;
2. Специалност – медицинска сестра, акушерка, фелдшер;
3. Професионален опит – 1 година в сферата на здравеопазването.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Извършва услуги, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;

2.  Води необходимата документация и отчетност, съгласно Методиката.

 

3.  Координатор – на непълно работно време /4 часа/

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1.  Опит в областта на социални дейности е предимство.

2.  Минимална степен на образование – средно, Висше образования в сферата на хуманитарните науки – предимство

3.  Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Организира, контролира, координира и участва в социалната, здравната дейност като участва в разработването на графици и транспортни схеми.

2.  Координира останалите наети по трудово правоотношение служители, изготвяне на работни графици и контрол на тяхното изпълнение.

3.  Следи и отговаря за правилното водене и съхраняване на досието на потребителя. Изготвя и актуализира индивидуалните планове на потребителите

4.  Поддържа връзка с потребителите и техните близки и приема заявки за предоставяне на подкрепа – според индивидуалната потребност;

 

 

4.  Шофьор – на непълно работно време /2 часа/

 

Изисквания за заемане на длъжността:

1.  Свидетелство за управление на МПС категория В;

2.  Наличието на опит е предимство.

 

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1.  Управлява закупеното транспортно средство за мобилна работа по проекта. 

Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление (по образец);
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Документ за завършено образование (копие);
4. Сертификати или удостоверения за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (копие);
5. Декларация за предоставяне на лични данни (по образец).

Начин на провеждане на подбора:

1.  Подбор по документи;

2. Интервю.

Документите се подават в сградата на Община Каспичан, намираща се в гр.Каспичан, ул. „Мадарски конник” № 91, стая № 305, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в периода от 23.07.2019 г. до 05.08.2019 г.

Важно: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 06.08.2019 г. на информационното табло в Общинска Администрация Каспичан.

 

ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Община Каспичан  в партньорство с община Венец изпълнява проект „Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец" съгласно подписан договор на 18.06.2019 г.  по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

Договор: №BG05M9OP001-2.040-0048-C01

 

Бенефициент: Община Каспичан 


Партньор: Община Венец

 

Наименование на проекта: Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец"

 

Обща стойност на проекта: 166 569,44 лв.,

 

Начало на проекта: 01.07.2019 г.                                 Край на проекта: 31.08.2020 г.

 

Кратко описание на проекта:

            С реализацията на проекта в община Каспичан и община Венец ще се изгради модел за предоставяне на патронажни грижи за лица с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще се предоставят за период от 12 месеца на общо 51 потребители на базата на идентифицираните нужди на лицата от целевата група. За предоставяне на мобилните интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат наети 18 домашни помощници и 3 медицински специалисти, като всяко лице от целевата група ще получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. По проекта ще бъдат назначени и 2-ма координатори по общини за управление на услугите, които ще бъдат ангажирани с приемането и разпределянето на заявките от потребителите. Въз основа на заявките те ще изготвят графици за предоставянето на здравно-социалните услуги. За извършване на мобилната работа ще бъдат закупени 2 автомобила /по един за всяка община/, които ще се използват за целите на предоставяне на здравно-социални услуги по проекта. По проекта ще бъдат назначени и 2 шофьори, които съгласно подадените заявки от потребителите ще извозват медицинските специалисти до домовете на потребителите за извършване на съответните здравни услуги. Проектното предложение ще подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на капацитет за предоставянето им на територията на община Каспичан и Община Венец.

         

 

             Общата цел на проекта е: Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

 

          Специфичната цел на проекта е: Да допринесе за изграждането на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Проектът ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

 

          Очаквани резултати:

-     Възложени услуги от общ икономически интерес на територията на община Каспичан и община Венец;

-     Обучени 3 броя медицински специалисти и 18 броя домашни помощници, по програма, разработена от Министерство на здравеопазването;

-     Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хора с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на Община Каспичан и Община Венец;

-     Закупени 2 броя транспортни средства за извършване на мобилната работа на територията на двете общини - Община Каспичан и Община Венец.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА