НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 04.07.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за с поземлен имот, възстановени по плана за земеразделяне на наследниците на Георги Иванов Ангелов с Решение №10101 от 05.04.1995 година на Поземлена комисия град Каспичан, представляващ:

  1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №013063 в местността „Саламан“ с площ от 18.929 декара, с начин на трайно ползванане: нива,  трета категория по  картата за възстановена собственост на село Върбяне, ЕКАТТЕ 12838

 

 

по заявление вх.№ОС-14/05.04.2019 г.от НАЧО ЙОРДАНОВ ЙОВЧЕВ  с постоянен адрес: село Ветренци, област Велико Търново,  №308.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА