НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед 235

З А П О В Е Д

№ РД-25-235

гр.Каспичан, 14.05.2019 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.141, ал.2 от Закона за горите, чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия и чл.15 от Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и във връзка със Заповед №РД-25-29/20.03.2019 г. на Областния управител на Област Шумен

 

Н А Р Е Ж Д А М:

           

1.Определям за пожароопасен сезон в горите периода до 30.10.2019 г.

2. Забранявам:

2.1. По време на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

2.2.Паленето на огън в горските територии, освен на определените, обезопасени и обозначени за целта места и напускане на мястото, без огъня да бъде изгасен.

2.3.Изгарянето на стърнищата, други растителни остатъци в земеделските земи, слогове, крайпътни ивици и площи със суха растителност.

3.Координаторът по пожарна безопасност да извърши проверка на състоянието на противопожарните кранове по населените места в общината, за което кметовете да му окажат съдействие.

4.Кметове на населени места:

4.1. Да създадат необходимата организация за осъществяване на пожарната безопасност в горските територии, както и за спазването на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи, касаещи пълната забрана за изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други площи.

4.2. Да актуализират състава на гасаческите си групи и проведат инструктаж с тях срещу подпис.

4.3 Да проведат инструктаж с подчинените си служители за работа със средствата за гасене на пожар, оборудвани в административните сгради.

4.4. Да информират населението за предприетите мерки по предотвратяване на масови горски пожари.

5. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи, намиращи се, граничещи или в близост до горски територии да поддържат в изправност изискващия се противопожарен инвентар и в случай на пожар да се включат в гасенето му.

6. Ръководителите на земеделски кооперации, арендатори и ползватели на селскостопански земи, намиращи се, граничещи или в близост до горски територии да извършват ограждане на житните култури с минерализована ивица, с ширина минимум два метра преди настъпване на восъчна зрялост.

7. Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горски територии, са длъжни за своя сметка:

7.1. Да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и други горими материали.

7.2. Да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението.

7.3. Да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасят.

8. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.

9.Сдруженията на ловците, риболовците и на туристите в България, чрез своите органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.

10. В случай на възникване на пожар да се сигнализира своевременно на тел. 112, след което незабавно да се уведоми дежурния от Общински съвет за сигурност на телефон –          05351 / 74–83.

Контрола по настоящата заповед възлагам на Милен Минчев – зам.-кмет на Община Каспичан.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община КаспичанОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА