НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 22.01.2019

НАБИРАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ ЗА 2019 г.

 

 

На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Община Каспичан набира кандидати за обществени възпитатели за 2019 г.

 

ОБЯВА

 

МКБППМН Каспичан набира желаещи кандидати да бъдат обществени възпитатели. Отпуснати бройки за 2019 година от ЦКБППМН за обществени възпитатели за МКБППМН Каспичан : 4

За обществени възпитатели се определят, с тяхно съгласие, лица с необходимата общообразователна подготовка. Обществените възпитатели са „банка от кадри“, необходими на МК.

 

I. Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани, да не са поставени под запрещение и да са физически и психически здрави;

2. Да не са осъждани;

3. Да притежават необходимата квалификация /юрист, педагог, психолог и други с педагогическа подготовка/, както и опит, умения и комуникативност при работа с деца;

4. Да се ползват с висок морал и добро име в обществото;

5. Да не участват в общности с асоциална насоченост;

6. Да познават нормативната уредба за работа с деца, както и тази, свързана с корекционно-възпитателната работа с деца с противообществени прояви и структури в системата за БППМН;

7. Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение.

8. Да разполагат с достатъчно време за да изпълняват задълженията си по ЗБППМН.

 

II. Характер на работата:

1. Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни и непълнолетни деца, съгласно изискванията на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател

2. Общественият възпитател взаимодейства с родителите (или лицата, които ги заместват), инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, социални работници, психолози, лекари и специализирани институции.

3. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетните и непълнолетните, в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, т.7 и т.8 от ЗБППМН.

4. Общественият възпитател участва в дейностите по плана за превантивна работа на МКБППМН през годината.

 

III. Начин на провеждане на процедурата:

1. Прием на документи / при образуване на възпитателно дело, и при налагане възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 «Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател», ще бъде избиран обществен възпитател от целия набор от кандидати, който да работи със съответното дете и неговите родители, като полага и часове в Консултативни кабинет към МКБППМН./

IV. Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Председателя на МКБППМН - Община Каспичан / свободен текст /;

2. Саморъчно подписана декларация, удостоверяваща, че лицето не е поставено под запрещение и е физически и психически здраво – свободен текст;

3. Автобиография (CV);

4. Мотивационно писмо;

5. Копие от диплома за завършено образование;

 

V. Срок за приемане на документите: от 25.01.2019 г. до 07.02.2019 г. /включително/.

VI. Прием на документи :

Документите се приемат всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и от 13:00 - 16.30 ч. в Деловодството на административната сграда на Община Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91, ет. 2, стая 201.

Подборът по документи ще се извършва след налагане на възпитателни и превантивни мерки.

VII. Допълнителна информация

Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противобществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Дейностите по длъжността „обществен възпитател“ се заплащат на основание Заповед на Кмета на Община Каспичан, на основание Наредба № 2/1999 г. на ЦКБППМН за материално стимулиране на обществените възпитатели /обн. в ДВ бр. 110/2003 г. и изм. и доп. ДВ бр.9/2009 г./

На обществените възпитатели се плаща за свършена работа след сключване на граждански договор.

Кандидатите следва предварително да се запознаят със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със Статута на обществения възпитател.

 

 

МИЛЕН МИНЧЕВ /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМНОбратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА