НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 31.10.2018 г. -2

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:

v Празно дворно място с площ от 1890.00 кв.м. /хиляда осемстотин и деветдесет квадратни метра/, за който е отреден Урегулиран поземлен имот VІІ-97 от квартал 17, с административен адрес: село Могила, ул.“Родопи“ №18, по сега действащия план за регулация на село Могила, одобрен със Заповед №РД-25-301/1986 година,  

 

по заявление вх. №ОС-46/24.10.2018 г. от Сийка Теофилова Алексиева с постоянен адрес: град Варна, ж.к.“Чайка“ 17, вх.В, ет.6, ап.110.

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА