НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Заповед по ЗМДТ

З А П О В Е Д

№ РД-25-527

гр.Каспичан,23.10.2018 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

  През 2019 година в град Каспичан и в съставните селища от Община Каспичан да се извършват услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, както следва:

1.В населените места: град Каспичан, без упоменатите в т.2 квартали, град Плиска, село Каспичан, село Могила, село Златна нива, село Върбяне, село Кюлевча, село Косово и село Марково, за които са осигурени специализирани контейнери за битови отпадъци тип „Бобър“, да се извършва събиране, извозване, сепариране и обезвреждане на битовите отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

2.За град Каспичан:

а) местност „Сайлар кула“

б) Зона за курортно-здравни нужди, без ул.“Плиска“ от №2 до №27

в) местност „Терасите“

г) местност „Старите лозя“

за които няма съдове за съхраняване на битови отпадъци, не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, притежателите на битови отпадъци ги извеждат до местата, където са осигурени контейнери и заплащат такса за обезвреждане на отпадъците и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване /улични платна, площадки, зелени площи и други/.

3.Честотата на сметосъбиране на контейнери тип „Бобър“ за град Каспичан – 8 пъти месечно, за съставните селища от Община Каспичан – 2 пъти месечно. Съдовете за битови отпадъци заявени по чл.15, ал.2, т.2 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Каспичан, следва да бъде съобразени с тези, които се обслужват по райони.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на населени места и населението на общината, на Секретаря на Община Каспичан, Дирекция „Обща администрация“ и Дирекция „Специализирана администрация“ за сведение и изпълнение.

 

 

МИЛЕНА НЕДЕВА

Кмет на Община Каспичан

 

 

Изготвил:

инж.Екатерина Крумова

мл.експерт „ОС“Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА