НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 22.10-6

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:

·        СГРАДА със застроена площ от 763.00 /седемстотин шестдесет и три кв.м./, построена в държавно дворно място, представляващо поземлен имот № 101033 с площ от 1.954 декара, с начин на трайно ползване:“Стопански двор“ по картата за възстановена собственост село Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109,

 

по заявление с вх. № ОС-13/05.06.2018 година от Здравко Спасов Тодоров  с постоянен адрес: с.Кюлевча,  ул.“Панайот Волов” № 24.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА