НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 22.10-1

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

v  поземлен имот с идентификатор 36587.502.395 с площ от 1916 кв.м. /хиляда деветстотин и шестнадесет квадратни метра/, представляващо празно дворно място с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каспичан, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК,

 

 

по заявление с вх.№ОС-44/16.10.2018 година от ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ с постоянен адрес: град Нови пазар, ул.“Родопи“ №8.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА