НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 15.10.2018 г. -3

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

v  ДВОРНО МЯСТО с площ от 1260.00 кв.м. /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/, за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІІ-258 от квартал 64  по плана за регулация на град Плиска,  одобрен със Заповед № 25-344/1988 година и построените в него жилищна сграда,кухня,стопанска постройка и гараж,

 

по заявление от ТАВИС ПРЕСТЪН, роден на 11.09.1974 година в град Лондон, гражданин на Великобритания, ЛН 1001697273, с постоянен адрес: град София, общ.Столична, ул.“Янтра“ №15, притежаващ документ за самоличност Удостоверение за постоянно пребиваване на гражданин на ЕС №8000027752/08.09.2014 г./МВР

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА