НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 15.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:

 

v  Дворно място с площ от 1050.00 кв.м. /хиляда и петдесет кв.м./, представляващо Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-268 от квартал 23 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година и построената в него паянтова постройка;

 

v  Дворно място с площ от 1250.00 кв.м. /хиляда двеста и петдесет кв.м./, представляващо Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-268 от квартал 23 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година;

 

v  Дворно място с площ от 1450.00 кв.м. /хиляда четиристотин и петдесет кв.м./, представляващо Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-269 от квартал 23 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година и

 

v  Дворно място с площ от 1650.00 кв.м. /хиляда шестстотин и петдесет кв.м./, представляващо Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-269 от квартал 23 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година ,

 

 

по заявление с вх.№ОС-43/10.10.2018 година от ЗЛАТИНА АНДРЕЕВА ИВАНОВА  с постоянен адрес: село Златна нива, ул.”Ропотамо” № 12.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА