НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 04.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

1.     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36590.506.168 с административен адрес: село Каспичан, улица „Хан Аспарух“ №3, с площ от 983.00 квадратни метра /деветстотин осемдесет и три кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК,

и построената в него:

·        Сграда с идентификатор 36590.506.168.1 със застроена площ от 93.00 квадратни метра /деветдесет и три кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда-еднофамилна,

 

по заявление с вх.№ОС-39/02.10.2018 година от Грозданка Иванова Петрова с постоянен адрес: град  Каспичан, ул.”Македония” №2А.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА