НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява 02.10.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:

·        ДВОРНО МЯСТО с площ от 875.00 /осемстотин седемдесет и пет/ квадратни метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот VІІ-126  от квартал 7, заедно с построените в него жилищна сграда и навес с оградни стени и

·        ДВОРНО МЯСТО с площ от 840.00 /осемстотин и четиридесет/ квадратни метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот VІІІ-126  от квартал 7, заедно с построената в него второстепенна сграда - навес без оградни стени,

плана за регулация на град Плиска, одобрен със Заповед № 25-344/1988 година,

 

по заявление с вх. № В-36/26.09.2018 година от ГАЛИНА ТОДОРОВА АСЕНОВА с постоянен адрес: област София, община София, кв.Враждебна, ул.“47“ №1, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ АСЕНОВ с постоянен адрес: област София, община София, ж.к. „Овча купел“429,вх.А,ет.5,ап.92, КИРЧО СТОЯНОВ КИРИЛОВ с постоянен адрес: област Шумен, община Каспичан, град Плиска, ул.”Цанко Церковски” № 4, МАРИНЧО НИКОЛОВ СТАНЕВ с постоянен адрес: област Шумен, община Каспичан, село Каспичан, ул.”Свобода” № 10 и НИНА МАРИНОВА НИКОЛОВА с постоянен адрес: област Шумен, община Каспичан, град Плиска, ул.”Цанко Церковски” № 4.Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА