НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > обява 25.09.2018 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следния поземлен имот, възстановен по плана за земеразделяне на наследниците на Христо Ников Попов, съгласно Решение №ПР22 от 10.01.2006 година на Поземлена комисия град Каспичан, представляващ:

1.     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 027100,  в местността „Под Габровец“, с площ от 7.001 декара,  с начин на трайно ползване: нива, четвърта категория,  по картата за възстановена собственост на село Косово,

 

по заявление вх.№ОС-34/13.09.2018 г. от Николайчо Миланов Ников, с постоянен адрес: град Каспичан, ул. ”Христо Ботев” №8.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА