НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 47

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с Вх.№190/13.08.2018г. относно Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и средства на Европейския съюз на Община Каспичан към 31.12.2017г.

Докл.: Кмета на Общината

2. Докладна записка с Вх.№198/30.08.2018г. относно  Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Каспичан към 31.12.2017г.

Докл.: Кмета на Общината

3. Докладна записка с Вх.№215/18.09.2018г. относно Актуализация на разчет за финансиране на капиталовите разходи в бюджет 2018г.

Докл.: Кмета на Общината

4. Текущи

4.1. Докладна записка с Вх.№206/18.09.2018г. относно Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост.

 Докл.: Кмета на Общината

4.2. Докладна записка с Вх.№207/18.09.2018г. относно Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост.

Докл.: Кмета на Общината

4.3. Докладна записка с Вх.№210/18.09.2018г. относно Информация за получените дарения и разходването  им съгласно волята на дарителя за периода 01.01.2018-31.08.2018г.

Докл.: Кмета на Общината

 4.4. Докладна записка с Вх.№211/18.09.2018г. относно : Продажба на общински имот на основание чл. 31, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 Докл.: Кмета на Общината

4.5. Докладна записка с Вх.№212/18.09.2018г. относно Приемане на План за действие за общинските концесии в Община Каспичан.

Докл.: Кмета на Общината

4.6. Докладна записка с Вх.№213/18.09.2018г. относно Кандидатстване на Община Каспичан с проектно предложение по процедура BG05SFДОР001-1.2009 за безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“.

Докл.: Кмета на Общината

4.7. Докладна записка с Вх.№214/18.09.2018г. относно Утвърждаване на структурата на училищната мрежа, даване на разрешение за формиране на маломерни паралелки в общински училища, определяне броя  на групите и числеността на персонала в детските градини и обслужващите звена от Общината за учебната 2018-2019 година.

Докл.: Кмета на Общината

4.8. Докладна записка с Вх.№208/18.09.2018г. относно Вземане на решение на основание чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за отпускане на персонална пенсия на детето Велизар Станиславов Димитров от с. Косово ул. „Рачо Караколов“ №8

Докл.:Председателя на ОбС

4.9. Докладна записка с Вх.№204 /13.09.2018г. относно Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ- Шумен“ АД гр. Шумен.

Докл.:Председателя на ОбС

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА