НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 12.09.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти възстановени по плана за земеразделяне на наследниците на Хюсмен Мехмед Герджик с решение  на Поземлена комисия град Каспичан, представляващи:

  1. 7/8 ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 001022, целия с площ от 11.938 декара в местността „Алчак“, с начин на трайно ползване  нива“, трета категория, в землището на село Златна нива, ЕКАТТЕ 31084,
  2. 7/8 ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 006083, целия с площ от 27.804 декара в местността „Долен Екинлик“, с начин на трайно ползване  нива“, пета категория, в землището на село Златна нива, ЕКАТТЕ 31084,
  3. 7/8 ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 007018, целия с площ от 15.376 декара в местността „Долен Екинлик“, с начин на трайно ползване  нива“, трета категория, в землището на село Златна нива, ЕКАТТЕ 31084  по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каспичан,
  4. 7/8 ид.части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016032, целия с площ от 0.993 декара в местността „Горен Екинлик“, с начин на трайно ползване  нива“, трета категория, в землището на село Златна нива, ЕКАТТЕ 31084,

 

по заявление вх.№ОС-31/11.09.2018 г.от БЕЙХАН ИСМАИЛ РЕДЖЕБ  с постоянен адрес: село Златна нива, ул. ”Хан Омуртаг” №15.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА