НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 11.09.2018

Община Каспичан, област Шумен

 

О Б Я В Я В А

1.Публичен търг, с явно наддаване,  за отдаване под наем на свободен имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №1958/28.05.2018 година, вписан под № 49, том 6, дело №886, вх.р.1795 от 08.06.2018 година в служба по вписванията град Нови пазар, представляващ:

v  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор 36590.31.94 по кадастралната карта на село Каспичан,с площ от 544.00 кв.м. /петстотин четиридесет и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване: водоем по кадастралната карта/КК/ на село Каспичан, идентичен с поземлен имот № 000020 с площ от 0.544 дка, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване „водоем“ по картата за възстановена собственост/КВС на село Каспичан.

2.Търгът ще се проведе на 14.09.2018 година от 14.00 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници -  21.09.2018 година  в същия час.

3.Начална тръжна месечна наемна цена  в размер на 80.00 лева без включено ДДС, приета с  Решение № 571 от Протокол № 45 / 26.07.2018 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.Депозитът за участие в размер на 8.00 лева (осем лева) се внася в брой в касата на Общината или по банкова сметка посочена от счетоводството.

5.Тръжната документация се закупува на цена от 10.00 /десет лева/ от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация /първи етаж, на ул.“Мадарски конник“ №91, град Каспичан/

6.Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон 05351/74-21

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА