НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 29.08.2018 - 3

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

 

v  ¼ ид.част от дворно място цялото с площ от 1030.00 /хиляда и тридесет кв.м./, за което е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ-630 от квартал 72  по плана на село Кюлевча, одобрен със Заповед № 25-236/1991 година, заедно с построените в него жилищна сграда,пристройка и второстепенна сграда,

 

по заявление с вх.№ОС-29/23.08.2018 година от МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА  с постоянен адрес: град Шумен, ул.“Искър” № 8, вх.3, ет.3, ап.56.

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА