НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обявление 29.08.2018 - 2

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

v  Дворно място с площ от 580.00 /петстотин и осемдесет кв.м./, представляващо имот планоснимачен № 155, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 155 „Без застройка“от квартал 16  по плана на село Кюлевча, одобрен със Заповед № 25-236/1991 година,

 

 

по заявление с вх.№ОС-28/17.08.2018 година от САВКА СТОЯНОВА СТОЙЧЕВА  с постоянен адрес: град Шумен, ул.“Тодор Минев” № 17 и КАЛИНКА ПЕНЧЕВА ГОЧЕВА  с постоянен адрес: град Аксаково, област Варна, ул.“Цанко Церковски” № 17, вх.1, ет.3, ап.15.

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА