НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява АПК 06.08.2018

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

v Дворно място с площ от 2450 /две хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра/, за който е отреден Урегулиран поземлен имот ІІ-209,208 от квартал 29  и построените в него: къща, навес с оградни стени и второстепенна сграда, с административен адрес: село Могила, ул.“Васил Левски“ №1, по сега действащия план за регулация на село Могила, одобрен със Заповед №РД-25-301/1986 година,  

 

построени в общински поземлен имот с идентификатор 36590.506.498 с административен адрес: село Каспичан, улица „Девети май“ №78, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК,

 

  • по заявление с вх. № В-24/03.08.2018 година от ЕЛЕНА ПАВЛОВА КОСТАДИНОВА с постоянен адрес: град Варна, ж.к.“Владислав Варненчик“ 29, вх.2 ,ет.5, ап.36 и ИВАНКА ЗАРКОВА ХРИСТОВА, с постоянен адрес: град Шумен, ул. „Никола Вапцаров” 6, вх.1, ет.3, ап.8.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА