НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Обява АПК 31.07.2018

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните сгради:

v сграда с идентификатор 36590.506.498.1 със застроена площ от 55.00 квадратни метра /петдесет и пет кв.м./, на един етаж, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна,

v сграда с идентификатор 36590.506.498.2 със застроена площ от 36.00 квадратни метра /тридесет и шест кв.м./, на два етаж, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна,

v сграда с идентификатор 36590.506.498.3 със застроена площ от 53.00 квадратни метра /петдесет и три кв.м./, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда,

 

построени в общински поземлен имот с идентификатор 36590.506.498 с административен адрес: село Каспичан, улица „Девети май“ №78, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-57/01.10.2015 г. на ИД на АГКК,

 

по заявление с вх. № В-23/30.07.2018 година от ФИЛКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА с постоянен адрес: село Каспичан, ул.“Девети май“№78, СВИЛЕН СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ с постоянен адрес: село Каспичан, ул.“Девети май“№78, АНИФЕ САЛИ ХАСАН  село Каспичан, ул.“Люлин“№24 и КАДИР САЛИЕВ МЕХМЕДОВ  с постоянен адрес: село Стоян Михайловски, ул.“Осъм“№31.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА