НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > обява 25.07.2018 г.

 

 

ОБЩИНА КАСПИЧАН, ОБЛАСТ ШУМЕН

 

ОБЯВЯВА

 

1.      Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на поземлен имот с идентификатор 36587.505.157 по кадастралната карта /КК/ на град Каспичан, кв.Калугерица, ул.“Теменуга“ №6, с площ от 1341.00 кв.метра /словом: хиляда триста четиридесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, актуван с Акт за частна общинска собственост №1959/14.06.2018 година, вписан в Служба по вписванията гр.Нови пазар.

2.      Търгът ще се проведе на 30.07.2018 година от 15.00 часа в сградата на община Каспичан. Повторна дата за провеждане при липса на участници -  06.08.2018 година  в същия час.

3.      Началната тръжна цена е в размер на 7650.00 лева /словом: седем хиляди шестстотин и петдесет лева/, без включен ДДС, приета с  Решение № 562 от Протокол № 44 / 28.06.2018 год. на  Общински съвет - Каспичан.

4.      Депозитът за участие е в размер на 10% от  първоначалната тръжна цена или 765.00 лева /седемстотин шестдесет и пет лева/. Внася се в брой в касата на Общината или  по банкова сметка:

v  IBAN  BG 58 FINV 9150 3316 8310 50

BIC FINVBGSF

Първа инвестиционна банка

 

5.      Тръжната документация за участие в търга се закупува от Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Общинска администрация, на ул.“Мадарски конник“ №91 град Каспичан. Цената на тръжните документи е  в размер на 30.00 /тридесет лева/.

6.      Оглед на предмета на търга - всеки работен ден по предварителна заявка.

 

За информация: телефон 05351   74-21

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

МИЛЕНА НЕДЕВА

 

 

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА