НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > Материали за предстояща сесия 45

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с Вх.№171/16.07.2018г. относно Предложение за вземане на Решение от Общински съвет Каспичан за приемане на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.        

Докл.: Кмета на Общината

2. Докладна записка с Вх.№159/16.07.2018 г.относно  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Каспичан за периода 01.01.2018 – 30.06.2018г.

Докл.: Кмета на Общината

 3. Докладна записка с Вх.№160/16.07.2018г. относно Отчет за дейността на Общински съвет Каспичан и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018г.

Докл.: Председателя на ОбС

 4. Докладна записка с Вх.№161/16.07.2018г.относно Отчет за извършените от  Община Каспичан разпоредителни сделки с общинско имущество през първото шестмесечие на 2018 година.

 Докл.: Кмета на Общината

 5. Докладна записка с Вх.№162/16.07.2018г. относно Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и институции в общинска администрация Каспичан за периода 01.01.2018 – 30.06.2018г.

 

Докл.: Кмета на Общината

 6. Докладна записка с Вх.№163/16.07.2018г. относно Отчет за данъчната събираемост за първото полугодие на 2018г.

Докл.: Кмета на Общината

7. Текущи докладни

7. 1. Докладна записка с Вх.№165/16.07.2018г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Определяне на средищни детски градини и училища на територията на Община Каспичан за учебната 2018/2019 година.

7.2. Докладна записка с Вх.№166/16.07.2018г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Искане на община Каспичан  за предоставяне в собственост на недвижим имот, представляващ бивша база за ученически отдих на пионерски лагер „Антон Иванов” в местността „Кирека“ по реда на чл. 54, ал.1 от Закона за държавната собственост

7.3. Докладна записка с Вх.№167/16.07.2018г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан,  относно Приемане на решение за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост

7.4. Докладна записка с Вх.№164/16.07.2018г. от Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан, относно Утвърждаване разходите за командировки на Кмета на общината за второто тримесечие на 2018 г.

 

 Обратно      


Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА