НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Води

Регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите

Във връзка с писмо вх.№ВКК444/15.02.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и изменение и допълнение на Наредба №1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ, бр.102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), Ви уведомявамe, че на основание чл.114, ал.1 т.5 от цитираната Наредба, е предвидена възможност в регистрите на водовземните съоръжения, водени от Басейнова дирекция „Черноморски район /БДЧР/ по реда на чл.118г, ал.3 от Закона за водите, да бъдат включени съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренаж и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите (обн. ДВ, бр.67 от 1999 г., в сила от 28.01.2000 г.) които не са регистрирани до настоящия момент и отговаря на законовите изисквания.

За целта собственика на имота, в който е изградено съоръжението следва да подаде в БДЧР Заявление (по образец), с приложени към него документи.

Заявление за регистрация на съоръжения за подземни води - каптажи и дренажи за стопански цели ИЗТЕГЛИ

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА