НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОКОЛНА СРЕДА > Води

 

Разрешително №РД-25-566 / 15.10.2019 г. за ползване на повърхностен воден обект - публична общинска собственост

 

СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.50, ал.4, т.3 и чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление с вх.№09-00-38 / 10.09.2019 г. от инж.Женя Радева – началник отдел „ТСУ“ в Община Каспичан, адрес: град Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост, представляващ дере, десен приток на река Мадарска, намиращо се в с.Кюлевча, до ул.“Панайот Волов“, със заявена цел на ползване, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното искане за ползване на водите:

Укрепване на свлачище – SHU 19.41109-01

2. Водното тяло, в което се предвижда използване на водите:

р.Мадара – от кв.Макак, гр.Шумен до вливане в р.Провадийска“

водно тяло с код BG2PR800R016

дере, намиращо се в с.Кюлевча, до ул.“Панайот Волов“

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Съществуващо дере, скат до ул.“П.Волов“, с.Кюлевча

 

4. Място на използване на водите, местността, административно - териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:

с.Кюлевча,

Начало:

 ляв бряг:X: 4690157.629;

                 Y: 9575911.783;

Надморска височина: 216.500;

 десен бряг: X: 4690157.629;

                    Y: 9575911.783;

Надморска височина: 216,500;

Край:

ляв бряг: X: 4690159.528;

                    Y: 9575873.092;

Надморска височина: 210,356;

 десен бряг: X: 4690130.184;

                    Y: 9575870.587;

Надморска височина: 210,588

5. Проектни параметри на използването:

Предвиждат се мероприятия по стабилизиране на откоса  и дъното на дерето,чрез изграждане укрепителна система с дължина 36,00м, представляваща стоманобетонна подпорна стена с височина 3.50м. и стъпка от 2.50 м. Зад стъпката на стената се предвижда дренаж с дължина от 40.00 м., който да отвежда в дерето след стабилизирания участък

В основата на всяка стена се предвижа поставянето на барбакане ф80mm. Оста на укрепителната конструкция e успоредна с оста на дерето. Поради факта, че в участъка на регистрираното свлачище се генерира значителен водоприток от дерето, селските пътища и дъждовни води, са предвидени отводнителни мероприятия за отводняване на откоса посредством дренажна призма (зад стената) от НТК.

Пред стената се предвижда изпълнението на контрафорсен насип от трошен камък и прахови глини.

За намаляване скоростите на водното течение в проектното сечение се предвижда изграждане на каскада от 4 бр. дънни прагове, разположени по течението на дерето Избраната конструкция на дънните прагове е тип „каменен матрак“.

Избраното проектно сечение е със следните параметри: широчина на дъното – 3,0 m, максимална дълбочина – 1,2 m, наклон на откосите – 1:1,25.

6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Не се допуска замърсяване на водния обект;

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересовани лица:

Община Каспичан, град Каспичан, ул.“Мадарски конник“ №91.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

 дата: 30.09.2019 г.


Съобщение

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде публикувано след определяне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец. Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения - кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, http://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.

Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.


Регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите

Във връзка с писмо вх.№ВКК444/15.02.2017 г. на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и изменение и допълнение на Наредба №1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн.ДВ, бр.102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), Ви уведомявамe, че на основание чл.114, ал.1 т.5 от цитираната Наредба, е предвидена възможност в регистрите на водовземните съоръжения, водени от Басейнова дирекция „Черноморски район /БДЧР/ по реда на чл.118г, ал.3 от Закона за водите, да бъдат включени съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренаж и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите (обн. ДВ, бр.67 от 1999 г., в сила от 28.01.2000 г.) които не са регистрирани до настоящия момент и отговаря на законовите изисквания.

За целта собственика на имота, в който е изградено съоръжението следва да подаде в БДЧР Заявление (по образец), с приложени към него документи.

Заявление за регистрация на съоръжения за подземни води - каптажи и дренажи за стопански цели ИЗТЕГЛИ

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА