НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
310 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 31 1 2 3 4 5 6 7
Заповед директор на дирекция ОА
30.12.2019г. 18:33:42
Набиране на документи за заемане, по реда на чл.81а от ЗДСл, на 1 (една) щатна бройка за длъжността “Директор на дирекция ОА” към община Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява
28.11.2019г. 17:05:10
Обсъждане на разработена План-сметка за разходите за извършване на дейностите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2020 г.
Прочетете още ... 
Обявление
27.11.2019г. 08:23:22
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за поземлен имот,  представляващ:
Прочетете още ... 
Обявление
18.11.2019г. 11:48:16
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 19 кв.м. за поставяне на ПАВИЛИОН по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул.”Александър Стамболийски” в квартал 8 по плана за регулация на гр.Каспичан.
Прочетете още ... 
Обявление
18.11.2019г. 11:46:19
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Обявление
18.11.2019г. 11:43:44
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Обявление
21.10.2019г. 14:19:40
Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя в землищата на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
07.10.2019г. 11:18:23
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на сграда със застроена площ от 75.00 квадратни метра с идентификатор 36587.502.1154.1 по кадастралната карта на град Каспичан, разположена в поземлен имот с идентификатор 36587.502.1154, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-„Кооперативен пазар” в квартал 10 по регулационния план на града.
Прочетете още ... 
Обявление
07.10.2019г. 09:38:19
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
 Дворно място с площ от 1160.00 кв.м. /хиляда сто и шестдесет кв.м./, представляващо Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-298 от квартал 39 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година и построената в него сграда,
Прочетете още ... 
Обявление
30.09.2019г. 15:21:28
1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната карта /КК/ на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1597.00 кв.м. /словом: хиляда петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1887/23.05.2017  година, вписан в Служба по вписванията гр.Нови пазар под №81, том 5, дело №827, вх.р. №1637/31.05.2017 година.
Прочетете още ... 
310 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 31 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА