НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
326 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 33 1 2 3 4 5 6 7
Обява
28.02.2020г. 16:25:41
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 16:04:25
Публичен търг, с явно наддаване,  за учредяване право на строеж на сграда с площ от 40.00 кв.м. върху Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-общ. от квартал 76а по плана на село Кюлевча, за който е съставен Акт за общинска собственост №413/01.11.2002 година, вписан в Служба по вписванията гр.Нови пазар под №154,том VІІІ, дело  1634, вх.р.2848 от 31.05.2005 година.
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 16:00:09
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №728/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 695.00 кв.м., за което е отреден  Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-общ. от квартал 54 по плана за регулация на село Златна нива, община Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 15:58:14
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №727/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 995.00 кв.м., за което е отреден  Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-общ. от квартал 54 по плана за регулация на село Златна нива, община Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 15:57:18
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №726/24.08.2005 година, представляващ празно дворно място от 1310.00 кв.м., за което е отреден  Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-общ. от квартал 54 по плана за регулация на село Златна нива, община Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява
28.02.2020г. 15:55:09
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за общинска собственост №920/16.08.2007 година, представляващ празно дворно място от 650.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-600 от квартал 92 по плана за регулация на град Плиска, община Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява
25.02.2020г. 16:28:14
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обява
25.02.2020г. 16:25:38
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обявление
04.02.2020г. 15:19:25
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния поземлен имот:
Прочетете още ... 
Обява
04.02.2020г. 15:17:05
Публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2019 година /началото на стопанската 2019/2020 година/ на земеделски земи с начин на трайно ползване „пасище”, находящи се в землището на село Косово,  представляващи следните поземлени имоти по Кадастралната карта /КК/:
Прочетете още ... 
326 резултата по 
на стр.
Страница 1 от 33 1 2 3 4 5 6 7
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА