НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
235 резултата по 
на стр.
Страница 9 от 24 6 7 8 9 10 11 12
Покана за пресконференция
21.11.2016г. 10:53:44
Уважаеми съграждани, Община Каспичан, Ви кани на пресконференция за напредъка на проект BG05M9OP001-2.002-0122-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
10.11.2016г. 14:10:24
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на дограма в общинска сграда /бивша общинска администрация/ с административен адрес: гр.Каспичан, ул.“Мадарски конник“№40.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем
19.10.2016г. 14:33:15
ОУ "Христо Ботев", с.Каспичан обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя
Прочетете още ... 
Обява за свободно работно място
04.10.2016г. 16:14:33
Община Каспичан обявява свободно работно място за счетоводител в бюджетно счетоводство по чл. 68, ал.1, т.3 за заместване на служител, който е в отпуск по майчинство.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя
04.10.2016г. 12:54:00
ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", с.Каспичан, обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя
Прочетете още ... 
Заповеди одобрени споразумения
27.09.2016г. 08:27:17
Заповеди за одобрени споразумения за ползване на масиви земеделска земя на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление
21.09.2016г. 08:32:28
Днес, 20.09.2016 година, Кмета на община Каспичан, Милена Недева  подписа два договора -  с Агенция за социално подпомагане и Министерство на образованието и науката.
Прочетете още ... 
Уведомление за Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения
21.09.2016г. 08:35:39
Община Каспичан ще кандидатства за финансиране с проект - „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. т ...
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи
08.09.2016г. 13:04:55
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи:  1000 броя керемиди, подменени след ремонт на покрива на сградата на ОУ“ „Св.П.Хилендарски“ град Плиска.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
22.08.2016г. 08:07:23
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1878 / 18.07.2016 година, представляващ дворно място с площ от 504 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ІV - 151 от квартал 27 по плана на квартал Калугерица, съставляващ поземлен имот с идентификатор 36597.502.421 по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
235 резултата по 
на стр.
Страница 9 от 24 6 7 8 9 10 11 12
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА