НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
254 резултата по 
на стр.
Страница 9 от 26 6 7 8 9 10 11 12
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.07.2017г. 11:43:31
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1888/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1512.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ХІV – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор  36587.505.260  по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.07.2017г. 11:41:35
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1887/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1597.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот VІІІ – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор  36587.505.259  по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг
24.07.2017г. 11:38:45
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията, чрез ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на поземлен имот № 000238, с площ от 89.286 дка, с начин на трайно ползване „язовир”  в землището на село Косово, ЕКАТТЕ 38804, за срок от 10 години.
Прочетете още ... 
Съобщение
07.07.2017г. 09:29:17
Община Каспичан приема заявления за „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
04.07.2017г. 09:15:37
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, от подлежащи на премахване от 2 /две/ сгради – бивша поща с площ от 74 кв.м. и пристройка към нея от 20 кв.м., находящи се в град Плиска,  в поземлен имот № 381 от квартал 39 по плана за регулация.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение
04.07.2017г. 09:12:31
Обява за публичен търг, с тайно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, за срок от 5 (пет) години, на помещение с площ от 60 кв.м. (45 кв.м. за кафе-аперитив, 15 кв.м. склад и санитарен възел), с предназначение за „кафе - аперитив”, разположено на първия етаж в сграда - публична общинска собственост, актувана с АОбС №  5/04.06.1997 год., предоставена за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Пробуда-1928” град Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за търгове за отдаване под наем на земеделски земи
07.06.2017г. 09:57:19
Обява за публични търгове, с явно наддаване, за  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ  на  ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от общинския поземлен фонд на община Каспичан
Прочетете още ... 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
02.06.2017г. 10:22:17
Община Каспичан обявява  Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на имот
15.05.2017г. 17:01:34
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 5 години на земеделска земя в землището на село Могила, за отглеждане на едногодишни земеделски култури,  представляваща поземлен имот:
• ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ с начин на трайно ползване „нива”, в землището на село Могила, ЕКАТТЕ 48773, поземлен имот № 000139 с площ от 4.217 дка, трета категория;
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем
28.04.2017г. 16:22:00
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на помещениe на втори етаж с площ от 20.00 квадратни метра в сграда публична общинска собственост, актувана с Акт за общинска собственост № 24 / 23.07.1997 година, с административен адрес: град Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 91, първа зона,  с предназначение за  “офис на банка”.
Прочетете още ... 
254 резултата по 
на стр.
Страница 9 от 26 6 7 8 9 10 11 12
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА