НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
211 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 22 5 6 7 8 9 10 11
Обява за търг за отдаване под наем на имот
04.08.2016г. 10:33:10
Обява за публичен търг за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/  V-общ. и VІ-общ.  в квартал 20 по регулационния план на квартал Калугерица, град Каспичан с площ от 1500 кв.м.,  с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на помещение
04.08.2016г. 10:30:33
Обява за публичен търг за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 12.25 кв.м. /3.50х3.50 м/ на улица ок 360-ок359 до квартал 80 по плана за регулация на село Каспичан за поставяне на преместваем обект- павилион за търговски и други обслужващи дейности по схема, одобрена от главния архитект на общината по чл.56,ал.2 от ЗУТ
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
04.08.2016г. 10:27:25
Обява за публичен търг за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1860 / 04.05.2016 година, представляващ поземлен имот № 049319, с площ от 1.746 дка, четвърта категория, с начин на трайно ползване „лозе”, в местността „Драгичко“ по картата за възстановена собственост на село Могила
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
04.08.2016г. 10:25:23
Обява за публичен търг с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1877 / 15.05.2016 година, представляващ поземлен имот № 018020, с площ от 0.435 дка, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „2 ясак изток“по картата за възстановена собственост на град Плиска
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на тополи
04.08.2016г. 10:22:21
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на 5 /пет/ броя тополи на корен, намиращи се в поземлен имот № 000278, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“, в землището на гр.Плиска, собственост на община Каспичан
Прочетете още ... 
Набиране на кандидат потребители за предоставяне на топъл обяд 2016
02.08.2016г. 14:50:19
Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за отдаване под наем на орехови насаждения
25.07.2016г. 09:47:52
Обява за публичен търг за отдаване под наем на орехови насаждения, находящи се в сервитутната зона на общински път ІV клас - град Плиска
Прочетете още ... 
Обява за публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи
25.07.2016г. 09:44:01
Обява за публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи в землището на село Върбяне
Прочетете още ... 
Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител
07.07.2016г. 13:19:35
Обява за конкурс за длъжността главен счетоводител, Дирекция "Обща администрация"
Прочетете още ... 
Обява за публични търгове за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности
06.07.2016г. 16:32:55
Обява за публични търгове за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - Павилиони, в град Каспичан
Прочетете още ... 
211 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 22 5 6 7 8 9 10 11
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА