НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
254 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 26 5 6 7 8 9 10 11
Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землищата на Община Каспичан
23.10.2017г. 15:11:43
Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землищата на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
20.09.2017г. 09:28:05
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1831 / 11.08.2015 година, представляващ земеделска земя - поземлен имот № 034037, с площ от 5.202 дка, шестата категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „Маляба“ по картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на общински терен
30.08.2017г. 09:11:29
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 35 кв.метра, в квартал 86 по плана за регулация на град Плиска, с предназначение за „магазин за продажба на промишлени стоки”.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на общински терен
30.08.2017г. 09:09:20
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 35 кв.метра, в квартал 86 по плана за регулация на град Плиска, с предназначение за „кафе - аперитив”.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на общински терен
30.08.2017г. 09:06:36
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 15 кв.м. за поставяне на ПАВИЛИОН по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул.”Александър Стамболийски” в квартал 8 по плана за регулация на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на земеделска земя
30.08.2017г. 09:03:23
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на земеделска земя с площ от 3.500 дка – северната част от поземлен имот с идентификатор 36590.503.104 по Кадастралната карта /№ 000300 по КВС/, с начин на трайно ползване „друга селищна територия”, находящ се до регулационните граници на град Каспичан, с предназначение за „терен за земеделско ползване”.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
21.08.2017г. 09:46:29
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на обзавеждане на Целодневна детска градина „Радост“ с.Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
21.08.2017г. 09:43:15
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на обзавеждане на Целодневна детска градина „Детелина“ в град Плиска
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
24.07.2017г. 11:47:10
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на ПОМЕЩЕНИЕ от 2 (два) квадратни метра, разположени на първия етаж в сграда с административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 91, актувана с Акт за публична общинска собственост № 24 / 23.07.1997 година,  с предназначение за „офис и канцелария”.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.07.2017г. 11:45:14
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1889/23.05.2017 година, представляващ дворно място с площ от 1430.00 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ХV – общ. от квартал 3 по плана на квартал Калугерица,съставляващ поземлен имот с идентификатор  36587.505.261  по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
254 резултата по 
на стр.
Страница 8 от 26 5 6 7 8 9 10 11
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА