НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
224 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 23 4 5 6 7 8 9 10
Обява за търг за отдаване под наем на терен общинска собственост
24.04.2017г. 11:25:51
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен-публична общинска собственост с площ от 2.00 квадратни метра /два кв.м./ от тротоарното платно на Централен площад град Плиска в квартал 39 по плана за регулация, за поставяне на преместваем обект за търговска дейност - ПАВИЛИОН  за продажба на сувенири.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
24.04.2017г. 11:18:11
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 768 / 22.12.2005 година, представляващ  празно дворно място с площ от 595 квадратни метра, за което е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV – общ. от квартал 12 по плана за регулация на град Плиска.
Прочетете още ... 
Обява за шофьори
20.04.2017г. 17:30:40
Кмета на община Каспичан обявява свободни работни места за шофьори.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
28.03.2017г. 11:51:54
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ от 20 кв.м./двадесет квадратни метра/ в сграда – частна общинска собственост на община Каспичан, разположена в УПИ ХІІ-„За спортни и други общински дейности“ в квартал 23 по регулационния план на селото, с административен адрес: село Марково, ул.“Еньо Марковски“,  с предназначение за „клубна дейност на НПО“.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
28.03.2017г. 11:49:23
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на помещения в сграда публична общинска собственост, актувана с Акт за общинска собственост № 145 / 02.06.1999 година, с административен адрес: град Каспичан, ул. “Мадарски конник” № 40, първа зона,  с предназначение за  “офис на банка и закрит склад”.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
28.03.2017г. 11:46:54
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на помещение с площ от 20.65 кв.м. (коридор 3.50 / 1.40 м. и стая 3.50 / 4.50 м.),  разположено на първия етаж в общинска сграда с административен адрес: ул. „Мадарски конник” № 93 в град Каспичан, с предназначение за „занаятчийски услуги – студио за маникюр ”.
Прочетете още ... 
Кандидати за обществени възпитатели 2017г.
11.01.2017г. 08:15:53
На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Заповед № РД – 25 – 9 / 09.01.2017 г. на Председателя на МКБППМН Община Каспичан набира кандидати за обществени възпитатели за 2017 г.
Прочетете още ... 
Ден на отворените врати
08.12.2016г. 16:08:42
9 декември "Ден на отворените врати"
Прочетете още ... 
Обявление
05.12.2016г. 14:20:18
Община Каспичан съобщава, че със Заповед № РД-25-675 от 02.12.2016 год. на Кмета на община Каспичан е разрешено изработване на Проект за промяна на Подробния устройствен план - План за застрояване
Прочетете още ... 
Покана за пресконференция
21.11.2016г. 10:53:44
Уважаеми съграждани, Община Каспичан, Ви кани на пресконференция за напредъка на проект BG05M9OP001-2.002-0122-C001 “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“
Прочетете още ... 
224 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 23 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА