НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
205 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 21 4 5 6 7 8 9 10
Съобщение за издадена Заповед на Кмета на Община Каспичан
19.08.2016г. 16:27:06
Община Каспичан, отдел „Териториално и селищно устройство”, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Ружди Фикри Заид, с адрес: гр.Каспичан, ул. „В.Левски“ № 15а, че е издадена заповед № РД-25-435 от 12.08.2016г. за премахване на незаконен строеж „Навес“, изграден в урегулиран поземлен имот VІІІ-884 кв.112 по плана на гр.Каспичан.
Прочетете още ... 
Съобщение за издадена Заповед на Кмета на Община Каспичан
19.08.2016г. 16:24:32
Община Каспичан, отдел „Териториално и селищно устройство”, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Ружди Фикри Заид, с адрес: гр.Каспичан, ул. „В.Левски“ № 15а, че е издадена заповед № РД-25-434 от 12.08.2016г. за премахване на незаконен строеж „Стопанска постройка-навес“, изграден в урегулиран поземлен имот VІІІ-884 кв.112 по плана на гр.Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява за график за провеждане на комисиите по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ
10.08.2016г. 09:16:30
Обява за график за провеждане на комисиите по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на Община Каспичан
10.08.2016г. 09:10:32
Обявление за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на имот
04.08.2016г. 10:33:10
Обява за публичен търг за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/  V-общ. и VІ-общ.  в квартал 20 по регулационния план на квартал Калугерица, град Каспичан с площ от 1500 кв.м.,  с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на помещение
04.08.2016г. 10:30:33
Обява за публичен търг за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 12.25 кв.м. /3.50х3.50 м/ на улица ок 360-ок359 до квартал 80 по плана за регулация на село Каспичан за поставяне на преместваем обект- павилион за търговски и други обслужващи дейности по схема, одобрена от главния архитект на общината по чл.56,ал.2 от ЗУТ
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
04.08.2016г. 10:27:25
Обява за публичен търг за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1860 / 04.05.2016 година, представляващ поземлен имот № 049319, с площ от 1.746 дка, четвърта категория, с начин на трайно ползване „лозе”, в местността „Драгичко“ по картата за възстановена собственост на село Могила
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
04.08.2016г. 10:25:23
Обява за публичен търг с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1877 / 15.05.2016 година, представляващ поземлен имот № 018020, с площ от 0.435 дка, трета категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „2 ясак изток“по картата за възстановена собственост на град Плиска
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на тополи
04.08.2016г. 10:22:21
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на 5 /пет/ броя тополи на корен, намиращи се в поземлен имот № 000278, с начин на трайно ползване „пасище с храсти“, в землището на гр.Плиска, собственост на община Каспичан
Прочетете още ... 
Набиране на кандидат потребители за предоставяне на топъл обяд 2016
02.08.2016г. 14:50:19
Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“,  в качеството си на Управляващ орган
Прочетете още ... 
205 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 21 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА