НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
245 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 25 4 5 6 7 8 9 10
Обявление за издаване на административен акт
25.10.2017г. 14:50:50
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година
Прочетете още ... 
Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землищата на Община Каспичан
23.10.2017г. 15:11:43
Заповеди за утвърждаване разпределението на масивите за ползване в землищата на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
20.09.2017г. 09:28:05
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1831 / 11.08.2015 година, представляващ земеделска земя - поземлен имот № 034037, с площ от 5.202 дка, шестата категория, с начин на трайно ползване „нива”, в местността „Маляба“ по картата за възстановена собственост на село Могила, ЕКАТТЕ 48773.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на общински терен
30.08.2017г. 09:11:29
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 35 кв.метра, в квартал 86 по плана за регулация на град Плиска, с предназначение за „магазин за продажба на промишлени стоки”.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на общински терен
30.08.2017г. 09:09:20
Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, с площ от 35 кв.метра, в квартал 86 по плана за регулация на град Плиска, с предназначение за „кафе - аперитив”.
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на общински терен
30.08.2017г. 09:06:36
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 15 кв.м. за поставяне на ПАВИЛИОН по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, находящ се на ул.”Александър Стамболийски” в квартал 8 по плана за регулация на гр.Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на земеделска земя
30.08.2017г. 09:03:23
Обява за публичен търг, чрез явно наддаване, за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на земеделска земя с площ от 3.500 дка – северната част от поземлен имот с идентификатор 36590.503.104 по Кадастралната карта /№ 000300 по КВС/, с начин на трайно ползване „друга селищна територия”, находящ се до регулационните граници на град Каспичан, с предназначение за „терен за земеделско ползване”.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
21.08.2017г. 09:46:29
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на обзавеждане на Целодневна детска градина „Радост“ с.Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на движими вещи
21.08.2017г. 09:43:15
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след подмяна на обзавеждане на Целодневна детска градина „Детелина“ в град Плиска
Прочетете още ... 
Обява за отдаване под наем на помещение
24.07.2017г. 11:47:10
Обява за публичен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем на ПОМЕЩЕНИЕ от 2 (два) квадратни метра, разположени на първия етаж в сграда с административен адрес: град Каспичан, ул. «Мадарски конник» № 91, актувана с Акт за публична общинска собственост № 24 / 23.07.1997 година,  с предназначение за „офис и канцелария”.
Прочетете още ... 
245 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 25 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА