НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
208 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 21 4 5 6 7 8 9 10
Уведомление за Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения
21.09.2016г. 08:35:39
Община Каспичан ще кандидатства за финансиране с проект - „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Каспичан” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. т ...
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи
08.09.2016г. 13:04:55
Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи:  1000 броя керемиди, подменени след ремонт на покрива на сградата на ОУ“ „Св.П.Хилендарски“ град Плиска.
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
22.08.2016г. 08:07:23
Обява за публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1878 / 18.07.2016 година, представляващ дворно място с площ от 504 кв.м., за което е отреден Урегулиран поземлен имот ІV - 151 от квартал 27 по плана на квартал Калугерица, съставляващ поземлен имот с идентификатор 36597.502.421 по кадастралната карта на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК. 
Прочетете още ... 
Съобщение за издадена Заповед на Кмета на Община Каспичан
19.08.2016г. 16:27:06
Община Каспичан, отдел „Териториално и селищно устройство”, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Ружди Фикри Заид, с адрес: гр.Каспичан, ул. „В.Левски“ № 15а, че е издадена заповед № РД-25-435 от 12.08.2016г. за премахване на незаконен строеж „Навес“, изграден в урегулиран поземлен имот VІІІ-884 кв.112 по плана на гр.Каспичан.
Прочетете още ... 
Съобщение за издадена Заповед на Кмета на Община Каспичан
19.08.2016г. 16:24:32
Община Каспичан, отдел „Териториално и селищно устройство”, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на Ружди Фикри Заид, с адрес: гр.Каспичан, ул. „В.Левски“ № 15а, че е издадена заповед № РД-25-434 от 12.08.2016г. за премахване на незаконен строеж „Стопанска постройка-навес“, изграден в урегулиран поземлен имот VІІІ-884 кв.112 по плана на гр.Каспичан.
Прочетете още ... 
Обява за график за провеждане на комисиите по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ
10.08.2016г. 09:16:30
Обява за график за провеждане на комисиите по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ, за землищата на територията на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обявление за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на Община Каспичан
10.08.2016г. 09:10:32
Обявление за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване за землищата на Община Каспичан
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на имот
04.08.2016г. 10:33:10
Обява за публичен търг за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /УПИ/  V-общ. и VІ-общ.  в квартал 20 по регулационния план на квартал Калугерица, град Каспичан с площ от 1500 кв.м.,  с предназначение за земеделско ползване, без засяване на трайни насаждения.
Прочетете още ... 
Обява за търг за отдаване под наем на помещение
04.08.2016г. 10:30:33
Обява за публичен търг за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на общински терен с площ от 12.25 кв.м. /3.50х3.50 м/ на улица ок 360-ок359 до квартал 80 по плана за регулация на село Каспичан за поставяне на преместваем обект- павилион за търговски и други обслужващи дейности по схема, одобрена от главния архитект на общината по чл.56,ал.2 от ЗУТ
Прочетете още ... 
Обява за публичен търг за продажба на недвижим имот
04.08.2016г. 10:27:25
Обява за публичен търг за продажба  на  недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост  № 1860 / 04.05.2016 година, представляващ поземлен имот № 049319, с площ от 1.746 дка, четвърта категория, с начин на трайно ползване „лозе”, в местността „Драгичко“ по картата за възстановена собственост на село Могила
Прочетете още ... 
208 резултата по 
на стр.
Страница 7 от 21 4 5 6 7 8 9 10
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА