НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > ОБЯВЛЕНИЯ
342 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 35 2 3 4 5 6 7 8
Обявление
07.10.2019г. 09:38:19
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
 Дворно място с площ от 1160.00 кв.м. /хиляда сто и шестдесет кв.м./, представляващо Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-298 от квартал 39 по плана на село Златна нива, одобрен със Заповед № 25-482/1989 година и построената в него сграда,
Прочетете още ... 
Обявление
30.09.2019г. 15:21:28
1. Публичен търг, с явно наддаване,  за продажба  на  недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 36587.505.259 по кадастралната карта /КК/ на град Каспичан, одобрена със Заповед №РД-18-57/01.10.2015 година на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1597.00 кв.м. /словом: хиляда петстотин деветдесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1887/23.05.2017  година, вписан в Служба по вписванията гр.Нови пазар под №81, том 5, дело №827, вх.р. №1637/31.05.2017 година.
Прочетете още ... 
Обявление
19.09.2019г. 09:41:12
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС за следните поземлени имоти:
Прочетете още ... 
Обявление
19.09.2019г. 09:40:21

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

 Поземлен имот, дворно място с площ от 1200.00 /хиляда и двеста/ квадратни метра, за което е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-183 от квартал 25  по плана на село Кюлевча, одобрен със Заповед № 25-236/1991 година и
 построените в него: жилищна сграда с РЗП от 60.00 кв.метра, маза от 40 кв.м., навес с оградни стени от 20.00 кв.м. и второстепенна сграда от 20.00 кв.м.,
по заявление с вх.№ ОС-71/12.09.2019 година  Николай  Панайотов Димитров  с постоянен адрес: област Варна, град Варна, ул.“Димитър Икономов“№ 32,ет.4,ап.11. 
Прочетете още ... 
Обявление
19.09.2019г. 09:39:28
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:

 Поземлен имот, дворно място с площ от 1200.00 /хиляда и двеста/ квадратни метра, за което е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-183 от квартал 25  по плана на село Кюлевча, одобрен със Заповед № 25-236/1991 година и
Прочетете още ... 
Обявление
19.09.2019г. 09:38:43
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следните имоти:
Прочетете още ... 
Обявление
19.09.2019г. 09:32:37
ОБЯВЛЕНИЕ
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
 дворно място с площ 2600 кв.м, /две хиляди и шестстотин квадратни метра/ за което е отреден Урегулиран поземлен имот ХІІ-254 от квартал 10 по сега действащия план за регулация на село Могила, одобрен със Заповед №РД-25-301/1986 година, 
Прочетете още ... 
Обявление
29.08.2019г. 16:45:20
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Обявление
29.08.2019г. 16:44:39
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
Обявление
29.08.2019г. 16:43:37
Община Каспичан, област Шумен, дирекция „Обща администрация“, в изпълнение на разпоредбите на чл.26 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/,  уведомява заинтересованите лица, че започва производство по издаване на административен акт – заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за снабдяване с нотариален акт по реда на чл.587 от ГПК и чл.79 от ЗС и издаване на удостоверение за установяване на обстоятелствата за наличие или липса на съставен акт за държавна собственост до 01.06.1996 година, за следния имот:
Прочетете още ... 
342 резултата по 
на стр.
Страница 5 от 35 2 3 4 5 6 7 8
Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА