НАЧАЛО   |   ОБРАТНА ВРЪЗКА   |   КАРТА НА САЙТА    
Търсене  
BG Община Каспичан - Българска версия EN Municipality Kaspichan - English Version
ПОПИТАЙ КМЕТА
МЕСТНА ВЛАСТ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО КАРЕ
НАЧАЛО > е-Услуги

Електронни административни услуги, предоставяни от Община Каспичан

 

 

ПОРТАЛ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ПРЕОДОСТАВЯНИ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА КАСПИЧАН

 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН ЧРЕЗ ЕДИННИЯ МОДЕЛ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПОДДЪРЖАН ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

2014 - Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/4a8f7fa5-0b7e-4cd4-8541-3acf75105287

1998 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/68a56b31-054d-49bf-b5b8-f1dee4b650ec

2071 - Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/taxes/96766720-82cd-487c-a74c-aeee10af7408

2124 -  Издаване на копие от подадена данъчна декларация

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/a2ea812e-b20f-435f-97f6-23b940a662ea

2131 - Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d4cdf5a9-46f6-445c-944b-c0bd7f6da467

1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/74474fb4-fcee-4b75-b6d2-562ba7bb8f92

2000 - Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/fedf1bf9-3c80-40f0-b2dc-6c42d1174788

2036 - Издаване на удостоверение за съпруг./а и родствени връзки

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/1f44665c-da5b-41c1-98d9-a32148fe2025

2056  - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/d904cd3e-545f-46ec-a406-01540196d122

2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/ff0ef502-9a16-465d-a466-72a22e46e605

2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/5a2cc136-1aae-4067-958b-f0fed71f3fb8

2075 -  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/32dc2ae5-2b11-40d6-8527-ffd9ef4a6f45

2092  - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/25922de8-43ae-445d-b68c-1b035a75bec4

2104 -  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/82477674-1fae-44c2-9bb7-062b1d3853dc

2109  - Издаване на удостоверение за семейно положение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/family/d943ac2f-c4ef-4944-a908-5065f89ca4b8

2132 - Промяна в актовете за гражданско състояние

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/564196e7-d779-4898-ad3f-c68dcb0aef60

2391  - Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство(учредено по реда на чл.155 от СК и по право -по чл.173 от СК

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/birth-and-adoption/ea768344-3970-4c92-a5d8-6dacad02a110

2138 - Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d75c86b6-42a7-4c22-8fc9-9fcc186cde1a

2008 - Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d75c86b6-42a7-4c22-8fc9-9fcc186cde1a

2066 - Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-herbs/4aa8bb22-07d5-4958-9f8a-153242defea3

2078 - Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/dcd08b70-6496-487d-a09b-a3a7fec2c404

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/housing-and-community-services/state-and-municipal-properties/dcd08b70-6496-487d-a09b-a3a7fec2c404

2029 Регистрация на  пчелни семейства

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/others-bees/e79a44f5-8106-40cb-b4ed-2773e73d2956

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/f4be6b86-3947-4ec0-adfd-999f548e6137

2050 Прекратяване на категория на туристически обект

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/606c72c1-fcec-4110-b5f8-abdd8a05540c

2123  Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/7d54b889-9e85-4443-a420-da1812332447

2093 - Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/domestic-and-construction-waste/ad4f9b31-938a-4b55-9c9d-e47993e41ea6

2048  - Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/0fea5b5c-21bd-4e55-a660-72da76ae8c84

9401 -  Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/b6de4162-731d-4035-b0d0-b4732667e966

9402 - Данъчна декларация по чл.54 ,ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/ed523e0c-379b-4d67-9aaf-f90e5705315e

9403 - Данъчна декларация по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/613ed816-ada9-4c51-8f0c-b837b5533541

9404 -  Данъчна декларация по чл.54 ,ал.4 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/2af24a39-2a0e-4cf0-a941-02c4a311ed2d

9405 -  Данъчна декларация по чл.54 , ал.4 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/56d688cc-4b73-42bd-9b24-59e452c1ea1d

9406 -  Данъчна декларация по чл.14 ,ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/7bed1d01-659f-47c2-aa76-d39bddbb97e8

9407 -  Данъчна декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d03b5b30-70ff-49ec-b311-cd8d99ac26bb

9408 - Данъчна декларация по чл.49 , ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/8cdb19b9-e709-4538-b778-5c7df1e283c2

9409 -  Данъчна декларация по чл.32 ,ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/dae8d379-bd04-4d01-8bf1-e62d2b0c1e79

9411 -  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/fc7e74a0-a218-4796-8b62-ff4d8dc149d8

9412 -  Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/980b2e0a-966d-492a-8cfa-9acaf535e3dc

9413 - Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173 ,във връзка с чл.171 от ДОПК

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/607941fc-aa6a-4323-a2dd-42cd1c0321f1

9414 -  Декларация по чл.61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/849e83ca-fe50-4035-ab59-9fc5e4ecefdb

9415 - Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък -https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/e94cc917-58ca-41a8-93cc-f4b4838ad02d

 


 

Създаден © 2013 kaspichan.org          Всички права запазени          Програми и дизайн от КОДИКА